Ποσοστό Λογοκλοπής

 

Ο Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, μέσω του εργαλείου που χρησιμοποιεί για τον έλεγχο ύπαρξης λογοκλοπής, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν έχετε διαπράξει λογοκλοπή και σε τι ποσοστό. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, θα έχετε στα χέρια σας μια πλήρη αναφορά από την οποία θα μπορείτε να δείτε ποιες πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο και σε τι ποσοστό.  Σας δίνεται στη συνέχεια η δυνατότητα να επανεξετάσετε το κείμενό σας και να επιμεληθείτε τα σημεία που αυξάνουν το ποσοστό λογοκλοπής.

 

Όταν σε κάποιο έργο παρατηρείται ύπαρξη λογοκλοπής, είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό το ποσοστό της και αυτό επειδή κάθε οργανισμός, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, επιτρέπει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά ποσοστό. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό έργο να κρίνεται ως πρωτότυπο και μοναδικό. Κατά συνέπεια και προκειμένου να διατηρείται η αυθεντικότητα του δοκιμίου, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλό.