Βιβλιογραφικές αναφορές

 

Η τεκμηρίωση όσων καταγράφονται σε ένα έργο, είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας συγγραφής του. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε ακαδημαϊκή εργασία. Μέσω αυτών κρίνεται ο βαθμός κατά τον οποίο έχει διερευνηθεί το εκάστοτε θέμα και εξασφαλίζεται η πρωτοτυπία των σκέψεων που έχουν καταγραφεί.

 

Ταυτόχρονα με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών ο συγγραφέας δηλώνει ότι αναγνωρίζει τη συμβολή των πηγών που έχει χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του έργου του.

 

Ο αγγλικός όρος που χρησιμοποιείτε για τις βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές είναι citations και η μορφή τους ποικίλει ανάλογα με το πρότυπο που εφαρμόζεται.